Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služby “Kredit na veštenie“

1. Základné ustanovenia

1. Sme spoločnosť mgx, s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31348921, IČ DPH: SK2020295222, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4929/B (ďalej len „Poskytovateľ“, alebo “My”) a toto sú Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky, alebo VOP“) na základe ktorých pre Vás (teda “Užívateľ”, alebo “Vy”) poskytujeme službu “Kredit na veštenie”. Službu môžeme nazývať aj inými názvami ako “Platba kartou”, “Lacnejšie veštenie”. Vždy však ide o jednu a tú istú službu (ďalej už len ako “Služba”), ktorú poskytujeme na našom webe www.moneo.sk, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie (ďalej to nazývame pod spoločným názvom“web”).

2. Podmienky sú pre vás aj pre nás záväzné a Vy s nimi súhlasíte vo chvíli, keď to potvrdíte na príslušnom mieste na našom webe, teda zaškrtnete príslušné políčko a zakúpite si kredit na veštenie platobnou kartou. Tieto podmienky nájdete vždy na našom webe.

2. Vymedzenie základných pojmov, teda čo je čo

1. Veštkyňa / veštica / veštec je osoba poskytujúca služby – veštenia z karát a iných podkladov, astrológie, numerológie a obdobných služieb, prostredníctvom „Služby“. Tieto osoby nie sú našimi zamestnancami.

2. Cenník je cenník Služieb, ktorý je zverejnený v elektronickej forme na webe a je pre Vás záväzný. V cenníku sú uvedené ceny za službu za minútu spojenia (používania služby). Cenník sme oprávnený jednostranne meniť, pričom ak zmeníme základnú “štandardnú” cenu za volanie, tak Vám to oznámime včas. Pokiaľ bude nejaká akciová (nižšia) cena, alebo špeciálna cena na určitého veštca, tak ju vždy uverejníme na webe priamo pri čísle pri konkrétnom veštcovi.

3. Číslo je telefónne číslo, prostredníctvom ktorého sa môžete dovolať - spojiť s veštcom. Je odlíšené a označené ako “Platba kartou” a v prípade tejto služby ide o čísla z bežnou tarifou (mobil, alebo pevná linka). Pozor! Nejedná sa o audiotextové čísla so zvýšenou tarifou 0900, 0986, na ktoré sa tieto VOP nevzťahujú a ktoré nemajú s touto službou nič spoločné.

4. Služba (v jednotnom alebo množnom čísle) sú všetky činnosti, ktoré urobíme, aby sme Vás za odplatu spojili s veštcom v zmysle týchto Podmienok.

5. Kredit na veštenie, alebo len jednoducho kredit - je suma zostatku za služby, ktoré ste si zakúpili, resp. predplatili.

3. Ako sa aktivuje Služba

1. Službu si aktivujete tak, že si na našom webe zakúpite kredit na veštenie platobnou kartou. Zadávanie údajov o platobnej karte a samotná platba sa vykonáva mimo nášho webu a to v online chránenom prostredí cez virtuálny platobný terminál Tatrabanky s názvom Comfort Pay. My nemáme prístup k žiadnemu údaju o vašej karte a tým pádom ani nič u nás neuchovávame.

2. Pri kúpe kreditu musíte zadať telefónne číslo, z ktorého chcete telefonovať a emailovú adresu, na ktorú Vám budeme posielať vyúčtovania a informácie, ktoré súvisia so službou. Vaše telefónne číslo je jedinečný údaj, ktorý identifikuje Váš používateľský účet a nie je možné ho meniť. Správnosť telefónneho čísla navyše v aplikácii overujeme sms kódom. Po zakúpení kreditu ste automaticky zaregistrovaný na našom webe. Na email Vám pošleme potvrdzovaciu správu o registrácii, údaje o vykonanej platbe, potvrdenie telefónneho čísla, z ktorého môžete volať. Do Vášho používateľského účtu na Moneo sa v apke dostanete len po overení jednorázovým kódom, ktorý vám vždy pošleme smskou, alebo použijete prihlasovacie údaje, ktoré sme vám zaslali na email. Nemusíte sa však už vôbec prihlasovať, môžete len telefonovať, teda využívať službu bez akýchkoľvek zbytočností.

3. Nezabudnite, že za správnosť a úplnosť údajov, ktoré uvediete a napíšete do formulára pri kúpe kreditu nesiete plnú zodpovednosť len Vy. Vždy si dobre skontrolujte čo tam napíšete.

4. Vy ste povinný chrániť registračné údaje, ktoré sme vytvorili v našom systéme a svoj telefón, v ktorom máte simkartu s číslom použitým pri registrácii. V prípade ich sprístupnenia tretím osobám, resp. v prípade sprístupnenia telefónu (aj nezavinene), nezodpovedáme za škodu, ktorá Vám môže vzniknúť. My Vaše údaje, ktoré sú u nás uložené, bezpečne chránime, väčšina z nich je zašifrovaná (napr. heslá, tie viete len Vy).

5. Deň, keď si u nás zakúpite kredit v súlade s týmito Podmienkami, sa považuje za deň uzatvorenia zmluvy o poskytovaní Služieb na diaľku.

4. Ako sa používa Služba

1. Z telefónneho čísla, ktoré ste zadali pri aktivácii služby, zavoláte na číslo označené ako Platba kartou. Keď sa dovoláte, tak sa Vás hláska opýta na 3-miestny kód veštca/veštkyne, s ktorou Vás máme spojiť. Tento kód má každý veštec uvedený na webe pri jeho mene. Môžu nastať aj iné možnosti, hláska Vám vždy povie, čo chce a čo sa bude diať.

2. Volať môžete len z telefónneho čísla, ktoré poznáme, teda to, ktoré ste zadali a overili sme ho pred kúpou kreditu, resp. ho máte zaregistrované pod vaším účtom na našom webe. Je to bezproblémové a chránené.

3. Pokiaľ máte dostatočný kredit, alebo sa nám po každom vašom telefonáte podarí úspešne zaúčtovať to, čo ste prevolali (podrobnejšie o tom píšeme nižšie v časti Úhrada za službu) a teda stav vášho kreditu nie je mínusový (nie ste nám nič dlžný), tak službu môžete využívať bez potreby manuálneho dobíjania kreditu, len telefonujete. Ak sa však z nejakého dôvodu stane, že sa dostanete u nás do mínusu, teda prevoláte viac, ako bol váš kredit pred volaním a nám sa ho nepodarí z akéhokoľvek dôvodu zaúčtovať, tak vtedy si musíte opäť dobiť kredit online na našom webe, inak Vám neumožníme využitie služieb. Kredit si môžete dobiť bez prihlásenia v sekcii Lacnejšie veštenie / Kúpiť kredit na veštenie po zadaní Vášho správneho e-mailu a telefónneho čísla, alebo po prihlásení v sekcii Moje Moneo.

4. Po každom telefonáte vám pošleme presné informácie o volaní a detailné vyúčtovanie. Napríklad na email, alebo push správou do mobilnej aplikácie.

5. Účtovanie za Službu

1. Počítanie ceny za Službu (účtovanie) začína momentom, keď Vás spojíme s Veštcom (ďalej “spojenie”). Účtovaná je každá aj začatá minúta spojenia a to buď štandardná cena podľa Cenníka, alebo podľa akciovej ceny, resp. špeciálnej ceny na veštca. Po ukončení telefonátu - spojenia vypočítame sumu a zúčtujeme ju z Vášho kreditu (presne je to popísané nižšie).

2. Maximálna doba spojenia je za každých okolností 60 minút a po tomto limite bude každé spojenie ukončené.

3. Používaním služby beriete na vedomie, potvrdzujete a ste si vedomý, že suma za služby resp. suma za Kredit za naše služby a jeho čerpanie sú úplne nezávislé od akýchkoľvek platieb za telefónne hovory a predplatené minúty, ktoré máte k dispozícii u vášho operátora, a ktoré ste povinný mu uhrádzať na základe samostatného zmluvného vzťahu s ním, alebo iným poskytovateľom obdobných služieb.

6. Úhrada za Službu

1. Zakúpenie - dobitie kreditu / zaplatenie za služby. Všetky platby vykonané platobnou kartou sú uskutočnené prostredníctvom služby CardPay, resp. Comfort Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatrabanky). Zaplatiť (môžete kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club a môžete použiť uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete.

2. Po kliknuti na tlačítko Zaplatiť (Dobiť kredit, Kúpiť kredit) ste vždy presmerovaný na internetovú stránku Tatra banky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v príslušnej mene (EUR, resp. v CZK). Ak všetko prebehne v poriadku, tak o tom na našej stránke dostanete informáciu a na email, resp. inou vhodnou formou vám pošleme potvrdenie o úspešnej realizácii platby.

3. Automatické platby - Comfort Pay. Prvotným nákupom kreditu za našu službu prostredníctvom služby CardPay je Vaša platobná karta zaregistrovaná do služby Comfort Pay. Služba Comfort Pay je bezpečná služba Tatrabanky, kde údaje o karte sú uložené v chránenom prostredí Tatrabanky a my nemáme žiadny prístup k týmto údajom a ani ich nijakým spôsobom nemôžeme uchovávať. Prostredníctvom služby Comfort Pay Vás môžeme automaticky zaúčtovať (bez potreby manuálnej autorizácie platobnej karty; autorizácia bola vykonaná pri prvotnom nákupe kreditu) po využití Služby a to len v prípade, ak výška vášho kreditu nedosahuje sumu za použitú Službu. V takomto prípade Vám bude automaticky naúčtovaná dlžná suma, teda rozdiel medzi počiatočným kreditom pred použitím Služby a skutočnou cenou za využitú Službu. Maximálna výška jednej platby cez Comfort Pay je limitovaná maximálnou dĺžkou spojenia (60 minút) a cenou za minútu spojenia. Platnosť služby Comfort Pay je nastavená na neurčito a môžete nás kedykoľvek požiadať o jej zrušenie a teda aj o zrušenie celej Služby.

4. Úhrada za služby prebieha v mene EUR, okrem prípadov používania služby z českého čísla (predvoľba +420) na naše české číslo. Vtedy prebieha účtovanie a úhrada v mene CZK (Kč).

5. Dôležité! Údaje o vašej karte zadávate vždy a za každých okolností mimo nášho webu a to v chránenom prostredí Tatrabanky.  My nemáme žiadny prístup k údajom o vašej karte a tým pádom ich ani nemôžeme uchovávať. Vaše údaje sú teda zabezpečené a platba je absolútne bezpečná. Nemusíte sa ničoho obávať.

6. Na Vaše požiadanie Vám e-mailom zašleme v elektronickej forme daňový doklad za poskytnuté Služby (vystavený v zmysle platných právnych predpisov).

7. Ukončenie služby

1. Vy ako náš zákazník nás kedykoľvek môžete požiadať prostredníctvom e-mailovej správy o zrušenie a ukončenie vašej registrácie a tým pádom o ukončenie služby.

2. My môžeme zrušiť službu a ukončiť Vašu registráciu v nasledujúcich prípadoch: Pri poskytovaní Služieb sa správate k Veštcom hrubo a v rozpore s dobrými mravmi; alebo Nevyužívate Služby po dobu dlhšiu ako 1 rok

3. V prípade zrušenia a ukončenia registrácie podľa bodu 1 a 2 vyššie Vám poukážeme nevyčerpaný kredit, ktorý prevyšuje sumu vo výške 3,- EUR, na Vašu kartu, zníženú o manipulačný poplatok vo výške 3,- EUR.

4. Zrušenie registrácie sa považuje za ukončenie zmluvy o poskytovaní Služieb na diaľku uzatvorenej podľa týchto Podmienok.

8. Zodpovednosť

1. Našu službu sa snažme robiť čo najlepšie pre Vás. Za niečo môžeme niesť zodpovednosť a za niečo nie, pretože sú to veci mimo nás. Takže my zodpovedáme za kvalitu poskytovanej Služby v rozsahu, v akom ju môžeme ovplyvniť, to znamená kvalita spojenia, samotné spojenie, účtovanie a výber peňazí za Službu.

2. Na Služby Vám môžeme poskytnúť zákonnú záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa ich poskytnutia.

3. My nezodpovedáme za obsah a pravdivosť informácií, ktoré Vám poskytne príslušný Veštec / Veštkyňa. Volania a konverzácia je anonymná a je len medzi vami a veštcom. Obsah telefonátu podlieha telekomunikačnému tajomstvu.

4. My nezodpovedáme za škody, ktoré vznikli v dôsledku chýb pri spojení a prenose informácií, ak tieto chyby neboli zavinené nami (napr. nezrealizovanie spojenia s Veštcom a pod.).

5. My nezodpovedáme za škody, ktoré Vám vznikli nesprávnym používaním Služby, napr. nedodržaním postupu podľa Podmienok, použitie nevhodných zariadení alebo nevhodné nastavenie zariadení a pod.

6. Vy ako užívateľ nemáte nárok na náhradu škody, ak nesplnenie našich povinností bolo spôsobené Vašim konaním alebo nedostatkom súčinnosti, ktorú ste nám bol povinný poskytnúť. Nemáte nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením Vašich povinností ustanovených právnymi predpismi za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.

7. My taktiež nezodpovedáme za škodu, ktorá vznikla v dôsledku skutočností charakteru vyššej moci, ako napr. havárie, živelné pohromy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné obdobné okolnosti.

8. My Vám nezodpovedáme za Váš prípadný ušlý zisk, v dôsledku vyššie uvedených okolností.

9. Reklamácie

1. Veríme, že k žiadnym reklamáciám nedôjde a ak dôjde, tak pôjde skôr o nedorozumenie. Všetky reklamácie sa snažíme riešiť okamžite, ako sa to len dá.

2. Reklamovať môžete kvalitu poskytnutej Služby, neposkytnutie Služby, vyúčtovanie, prípadne iné vady Služby z dôvodov na našej strane.

3. Ak máte pocit, že máte dôvod na reklamáciu, tak ste povinný to urobiť bez zbytočného odkladu odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod Vašej reklamácie. Najjednoduchší spôsob podania reklamácie je priamo na našom webe cez formulár v sekcii “Kontakt”, prípadne e-mailom na adresu office@mgx.sk, alebo normálnou poštou na našu adresu.

4. Chceme Vašu reklamáciu vyriešiť čo najskôr a preto tam prosím uveďte to, čo potrebujeme na jej prešetrenie. E-mail (prostredníctvom ktorého ste zaregistrovaný), dátum a približný čas hovoru (poskytovania Služby), ktorú reklamujete, ako aj číslo, z ktorého bol hovor uskutočnený a samozrejme dôvod reklamácie.

5. Po doručení reklamácie bezodkladne prešetríme jej oprávnenosť, určíme spôsob vybavenia a vybavíme ju bez zbytočného odkladu. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, my však veci vybavujeme väčšinou v priebehu pracovného dňa.

6. Sme povinný Vás informovať o uplatnení Vašej reklamácie a urobíme tak hneď, ako to bude možné, teda bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania poskytnutím Služby bez vád, vrátením ceny zaplatenej za vadnú Službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny Služby alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

8. Ak bude reklamácia vyriešená vrátením ceny za zaplatenú službu, tak sa uskutoční v tej istej mene a na tú istú kartu, ako bola pôvodná platba uskutočnená.

9. V prípadoch, ak by ste neboli spokojný s vyriešením Vašej reklamácie (veríme, že k tomu nedôjde) a nechcete sa súdiť, máte právo využiť alternatívne riešenie sporu mimosúdnou cestou, podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Obrátiť sa môžete na subjekt zapísaný v zozname Ministerstva hospodárstva SR.

10. Podnet môžete podať aj priamo na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je zároveň aj orgánom dozoru a dohľadu.

10. Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach výslovne ustanovené inak, My a Vy budeme komunikovať elektronickou formou prostredníctvom Vašej e-mailovej adresy použitej pri registrácii - kúpe kreditu a našej e-mailovej adresy.

2. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

3. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto Podmienkach sa budú riadiť príslušnými zákonmi SR.

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto Podmienok, pričom takéto zmenené Podmienky bezodkladne zverejní na internetovej stránke Poskytovateľa.

5. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021.