Všeobecné podmienky

Služby zabezpečuje a stránky prevádzkuje spoločnosť MegaVox, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 22840/B ("Poskytovateľ").

Služby sú dostupné len od 18 rokov!

Veštkyne, veštice, veštci, astrológovia a pod. prezentovaní na tejto stránke sú samostatní a nezávislí poradcovia - osoby poskytujúce služby - veštenia z karát a iných podkladov, astrológie, numerológie, duševných konzultácií a obdobných služieb a nie sú zamestnancami ani zástupcami Poskytovateľa.

Poskytovateľ poskytuje službu, ktorá predstavuje sprostredkovanie spojenia Užívateľa s Poradcom prostredníctvom systému Poskytovateľa, za odplatu, alebo zadarmo a v súlade s nižšie uvedenými podmienkami podľa typu služby.

Registrácia

Na využívanie niektorých služieb je potrebná registrácia Užívateľa na Stránke Poskytovateľa, a to uvedením Užívateľovej e-mailovej adresy a mobilného telefónneho čísla (minimálne údaje) a ďalších údajov do príslušného formulára.

Jedno unikátne mobilné telefónne číslo môže byť priradené len k jednému unikátnemu emailu. V záujme zachovania bezpečnosti a súkromia je overená emailová adresa a aj telefónne číslo. Emailová adresa je overená zaslaním emailu, ktorý obsahuje overovaciu linku, na ktorú musí užívateľ kliknúť.

Mobilné telefónne číslo je overené zaslaním overovacieho 6 miestneho kódu, ktorý musí užívateľ vložiť do príslušného formulára.

Registrácia je platná po overení emailu a mobilného čísla.

Informácie poskytnuté pri registrácii slúžia výlučne pre potreby poskytovania služieb na stránke Poskytovateľa a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Registráciou podľa týchto Podmienok dáva Užívateľ Poskytovateľovi v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu a e-mailovej adresy na obchodné a marketingové účely Poskytovateľa najmä na účely zasielania obchodných oznamov; a v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých Poskytovateľovi v súlade s článkom IV bod 1 týchto Podmienok, a to za účelom plnenia týchto Podmienok až do zrušenia registrácie Užívateľa v systéme Poskytovateľa . Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Užívateľ má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu Poskytovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné od okamihu jeho doručenia.

Ukončenie registrácie

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek prostredníctvom e-mailovej správy požiadať Poskytovateľa o zrušenie a ukončenie registrácie v systéme Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť a ukončiť registráciu Užívateľa v systéme Poskytovateľa v nasledujúcich prípadoch: Užívateľ sa pri poskytovaní Služieb správa k Poradcom hrubo a v rozpore s dobrými mravmi; alebo Užívateľ nevyužíva Služby po dobu dlhšiu ako 1 rok.


Ceny volania

Podrobné podmienky volania na atx čísla zo Slovenska sa riadia Všeobecnými podmienkami služby Audiotex.

Telefónne čísloŠtátCena
0900 412 XXXSlovenská republika1,00 €/min.
0900 512 XXXSlovenská republika1,20 €/min.
0900 612 XXXSlovenská republika1,60 €/min.
0900 712 XXXSlovenská republika2,00 €/min.
906 466 006Česká republika46 Kč/min.
Kredit na veštenie (platba kartou / prevodom)Odkiaľkoľvek1,50 €/min.

Služba Kredit na veštenie sa riadi Všeobecnými podmienkami služby Kredit na veštenie.
Služba SMS horoskopy sa riadi Všeobecnými podmienkami služby SMS horoskopy.
Služba Veštenie zadarmo sa riadi Všeobecnými podmienkami služby Veštenie zadarmo.

Pravidlá súťaže Vyhraj osobný horoskop

Autorské práva

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich spoločnosť MegaVox, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 22840/B (ďalej len ,,Spoločnosť“). Akékoľvek použitie častí alebo celku autorských diel, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti je zakázané. Autor, ako aj osoba vykonávajúca majetkové práva k dielu, požíva ochranu svojho autorského práva v zmysle ustanovení § 56 a súv. zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon. V zmysle § 283 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný čin je nakladanie s autorským dielom bez súhlasu autora, ako aj bez súhlasu osoby vykonávajúcej majetkové práva k dielu, trestným činom. Za tento trestný čin možno v závislosti od spôsobenej škody uložiť trest odňatia slobody až na osem rokov, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce či peňažný trest vo výške od 160 € do 331 930 €.

Moneo® je registrovaná ochranná známka spoločnosti MegaVox, s.r.o.

25.10.2015, Megavox, s.r.o.