Astrologické domy

Veštenie je detailne prepracovaný systém. Jeho jednotlivé techniky sa nevylučujú, ale doplňujú. Medzi základné patrí astrológia, numerológia a tarot. Astrológia a numerológia využívajú matematiku. Tarot a iné vykladacie karty a techniky sú založené na podklade filozofie, psychológie a ľudskej mentality.

Astrologické domy

Astrológia nie je veštením, nehovorí o tom, čo sa nám stane a čo nás neminie, poukazuje len na tendencie. Na rozdiel od veštenia, nemá ambíciu presne uhádnuť budúcnosť. Dokáže len naznačiť, či prídu lepšie, alebo horšie dni, oblasti, v ktorých by sa nám malo dariť a tie, ktoré môžu byť problematické.

Každý z nás sa narodil v určitú hodinu a dátum. Podľa postavenia planét môže astrológia zistiť, ktoré planéty nás ovplyvňujú v živote. Astrologické domy sú niečo podobné. Každý z domov ovplyvňuje inú sféru človeka a každý ten dom môže byť v inom astrologickom znamení. Je to preto, lebo astrológ, keď vám zostaví horoskop vidí zvieratník teda kruh, v ktorom sa znamenia opakovať nemôžu. Napríklad môžete byť znamenie Leva, ale váš astrologický dom vo zvieratníku ukáže, že vo sfére schopností a nadaní ste Blíženci.

Čo sú astrologické domy

Astrologické domy – sú odvodené od otáčania Zeme okolo svojej osi; je ich tiež 12 - ako znamení - a medzi jednotlivými domami a znameniami existuje určitá analógia, obdoba, podobnosť. Vo vonkajšom medzikruží je dvanásť znamení Zverokruhu ovplyvňujúcich význam astrologických domov a planét, ktoré sa v znameniach nachádzajú. Je tu Slnko, Mesiac a planéty Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto, pohybujú sa proti smeru hodinových ručičiek. 12 astrologických domov očíslovaných na vnútornom medzikruží má tiež svoje tematické oblasti pôsobenia. Ich uhlové rozpätie je závislé na čase a na zemepisných súradniciach miesta narodenia.

Oblasti pôsobenia astrologických domov a ich význam

1. Dom osobnosti

Je tradične spájaný s našou osobnosťou, fyzickými atribútmi, zdravím, temperamentom, s tým, ako sa javíme ostatným. Hmotné telo, osobný charakter, základný typ, celkové charakterové znaky, výzor, povaha, zvyky a obyčaje, telesné chyby, správanie, celkové ľudské “JA”

Významovo súvisí s číslom jedna a so znamením Barana, ďalej s koncentrovaním sa a nachádzaním seba samého, tiež s nachádzaním vnútornej sily ako základom pre sebarealizáciu a rozvoj.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: MÁG

2. Dom majetku

Býva spájaný s hodnotami a to v zmysle vašich osobnostných kvalít, nadania a pod., ale najmä v zmysle hodnoty ako bohatstva. majetkové možnosti, sloboda, vlastníctvo, nadanie, schopnosti, schopnosť uplatniť sa, vzťah k peniazom, finančná situácia, príjmy, dlžoby.

Charakteristika vychádza z čísla dva a z významu znamenia Býka.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: VEĽKŇAŽKA

3. Dom komunikácie

Býva tradične spájaný s komunikáciou každého druhu a s detstvom, súrodencami, základným vzdelaním a krátkymi cestami. Tiež blízke okolie, reč, písmo, rozvíjanie duševného života, túžba po vedomostiach, charakter a osud príbuzných, najmä súrodencov, dohody, výchova. Uplatňujú činnosti spojené s komunikáciou, intelektuálnym úsilím , experimentovaním, štúdiom, uvoľnenosťou, hľadaním správnej cesty v spleti možností, sprostredkovanie informácií, budovanie priateľstva a kontaktov.

Vyjadruje kvality čísla 3 a znamenia Blížencov.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: CISÁROVNÁ

4. Dom rodiny, domova

Je tradične spájaný s domácimi záležitosťami, rodičmi, dôsledkami raného detstva, domov, zdedené sklony, otec, koniec života, pôvod, rodičovský dom, povaha a osudy rodičov, rodinné pomery, mladosť, dedičstvo, pomery a životné podmienky.

Je spojený s kvalitou čísla 4 a znamením Raka. Významné úlohy tu zohrávajú rodina, domov, tradícia, láska, materinská ochrana, vytrvalosť, obetovanie sa a istý druh subjektivity a obmedzovania.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: CISÁR

5. Dom radosti

Je spájaný s kreativitou, talentom, špekuláciami, pôžitkom a ľúbostnými aférami. Pokušenie, vášne, zmyselnosť, hry, zábavy, rozmnožovací pud, hybná sila, impulzy a vášne, zmysel pre umenie, pudový a pohlavný život, pozemské radosti, vzťah k osobám iného pohlavia, vzťah k deťom, ľúbostné avantúry, zábavy.

Je analogický s číslom 5 a znamením Leva. Charakterizujú ho hlavne umelecká a tvorivá sila, impulzívnosť, silná vitalita, sexuálne aktivity, bezprostrednosť, dobrodružstvo, hĺbka, ale aj nestálosť citov, isté pôžitkárstvo a egocentrizmus, sebavyjadrenie a temperament.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: PÁPEŽ

6. Dom zdravia a práce

Je spájaný s prácou, rutinou, zdravím, chorobami, hygienou, malými zvieratami. Pracovné podmienky, choroby, zdravie, podriadení, poslanie, zamestnanie, životná záťaž, životné bremeno, povinnosti, zdravotný stav, sklon k chorobám, rehabilitácia a prekonanie zdravotných problémov a spôsoby liečenia.

Je analogický s číslom 6 a znamením Panny. Charakterizuje ho pracovné úsilie, pracovné vzťahy, zdravotná starostlivosť analytické myslenie, oddaná služba, sebakázeň, skromnosť a cvičenie. Venuša v tomto postavaní môže naznačovať určitú krízu spojenú s obetovaním sa, každodennou prácou a službou.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: MILENCI

7. Dom partnerstva

Býva bežne spájaný s manželstvom, osobnými a pracovnými partnermi ale aj vonkajší svet, spojenectvo, manželstvo, verejní nepriatelia, životné prostredie dotyčného, partnerské vzťahy, spoločníci, protivníci či súdne procesy.

Je analogický s číslom 7 a znamením Váh. Poukazuje na naše spoločenské vzťahy, potrebu partnera, duchovné myslenie, osvietenie našich životných úloh, hľadanie hlbšieho významu v našich vzťahoch.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: VOZ

8. Dom sexu

Býva spájaný so smrťou a znovuzrodením, so sexuálnym správaním, peniazmi iných ľudí, dedičstvom, finančnou pomocou, veľkým obchodom. Ale aj smrť, veno, tajné veci, pominuteľnosť všetkého. Veci a ľudia, okolnosti vedúce k úmrtiu, smrť blízkych, smútok, operačné zákroky, straty, životné nebezpečenstvo a nehody.

Je analogický s číslom 8 a so znamením Škorpióna. Ukazuje paralelu so spoločnosťou a zmysel pre organizáciu či prekonávanie hraníc. Z hľadiska Škorpióna je to tiež dom vyznačujúci sa premenou vlastnej osobnosti v závislosti od odhaľovania podvedomia (mystika, okultizmus), teda aj skrytých vecí spoločnosti. V tomto dome vidíme aj teritória a zázemia iných, čo vyjadrujú rôzne hranice. Ide napríklad o financie, zmluvy, dohody, zákony a všetko ostatné, čo ľudí spája do určitých štruktúr a skutočne hýbe spoločnosťou.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: SPRAVODLIVOSŤ

9. Dom filozofie

Je spájaný s náboženstvom, cestovaním, cudzími krajinami, vyšším vzdelaním, etikou a morálkou. Ale aj sláva, kariéra, náboženstvo, duchovnosť, ďaleké cesty, styky so zahraničím, vzťah k vysokej politike a k športu.

Je analogický s číslom 9 a znamením Strelca. Hoci číslo 9 ukazuje paralelu so Saturnom, do popredia tu vystupuje Jupiter ako vládca. silu expanzie, možnosti cestovania, rozširovania, materiálny úspech, vecnosť, plánovanie, poznávanie Boha, osvietenie, nachádzanie zmyslu života a isté filozofické aspekty. Smeruje k sebapoznaniu a uvedomovaniu si životného poslania.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: PUSTOVNÍK

10. Dom sociálneho postavenia a kariéry

Je spájaný s profesiou, ambíciami, vplyvom rodiny. Povolanie, nadriadení, úspech, povesť, vážnosť, tituly, postavenie, verejné funkcie, kariéra, spoločenské postavenie, vplyv, moc, pocty, hodnosti a ekonomické postavenie.

Je analogický s číslom 10, teda 1 a 0, a so znamením Kozorožca. Až teraz nastupuje číslo nula a s ním aj kardinálna otázka životnej cesty. Ako sa vysporiada jedinec s otázkou, týkajúcou sa neznáma, ktoré je reprezentované číslom nula? Pre zvládnutie je potrebné všetko budovať od začiatku, ale teraz už na pevnejších základoch.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: KOLESO ŠŤASTIA

11. Dom priateľstva

Je tradične spájaný s priateľmi, túžbami, humanitárnymi a inými organizáciami. Tiež tam spadajú priatelia, protekcie, splnenie túžob, priateľské vzťahy, nádeje, želania a ich splnenie.

Je analogický s číslom 11 a so znamením Vodnára. Po zvládnutí desiateho domu je možné vybudovať si nový pohľad na svet. Vodnár je symbolizovaný ako anjel vylievajúci vodu, čo znamená vylievanie múdrosti a tak oprávnenie učiť ľudí. Zvládnutie úrovne Vodnára vyžaduje veľké skúsenosti, schopnosť znášať trpkosti života a prejavovať pokoru.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: SILA

12. Dom podvedomia

Je tradične spájaný s vecami skrytými a neznámymi, s podvedomím, snami, tajomstvami, tajnými nepriateľmi, samotou, únikom od reality, chorobami, alkoholom, drogami. Taktiež tajné nebezpečné vplyvy, nepriatelia, chronické choroby, charakterové chyby, potláčané komplexy, omyly, chyby, kriminálne sklony a ich následky, rany osudu a všetky nežiadúce vplyvy a okolnosti.

Je analogický s číslom 12, ale aj 30 (1+2=3) a so znamením Rýb. Znamená vyvrcholenie premeny, bilancovanie, náklonnosť k ľuďom, osvietenie, meditáciu, dokončenie životnej cesty a vysoké ocenenie daru života.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: OBESENEC (DOLU HLAVOU ZA NOHY)

Len človek sám vie, v akej životnej situácii sa práve nachádza a je preto tým najpovolanejším, aby vlastnými silami dešifroval astrologické “posolstvo”. Astrologické výpočty vám pomôžu zistiť, načo sa máte v ďalších mesiacoch zamerať a čomu je lepšie sa vyhnúť.