Odporúčame

Diana

Diana

Mám dar, s ktorým môžem pomôcť aj vám v ťažkej životnej situácii. Viac »

Ďalšie veštice online
Veštica Sara

Sara

Osobný kód 176

Veštica Zdena

Zdena

Osobný kód 165

Veštica Janka

Janka

Osobný kód 174

Veštica Petra

Petra

Osobný kód 310

Astrologické domy

Veštenie je detailne prepracovaný systém. Jeho jednotlivé techniky sa nevylučujú, ale doplňujú. Medzi základné patrí astrológia, numerológia a tarot. Astrológia a numerológia využívajú matematiku. Tarot a iné techniky sú založené na podklade filozofie, psychológie a ľudskej mentality.

Astrologické domy

Astrológia nie je veštenie, nehovorí o tom, čo sa nám stane a čo nás neminie, poukazuje len na tendencie. Na rozdiel od veštenia, nemá ambíciu presne uhádnuť budúcnosť. Dokáže len naznačiť, či prídu lepšie, alebo horšie dni, oblasti, v ktorých by sa nám malo dariť a tie, ktoré môžu byť problematické.

Čo sú astrologické domy

Každý z nás sa narodil v určitú hodinu a dátum. Podľa postavenia planét môže astrológia zistiť, ktoré planéty nás ovplyvňujú v živote.

Astrologické domy sú niečo podobné. Každý z domov ovplyvňuje inú sféru človeka a každý ten dom môže byť v inom astrologickom znamení. Je to preto, lebo astrológ, keď vám zostaví horoskop vidí zvieratník teda kruh, v ktorom sa znamenia opakovať nemôžu. Napríklad môžete byť znamenie Leva, ale váš astrologický dom vo zvieratníku ukáže, že vo sfére schopností a nadaní ste Blíženci.

Astrologické domy – sú odvodené od otáčania Zeme okolo svojej osi; je ich tiež 12 - ako znamení - a medzi jednotlivými domami a znameniami existuje určitá analógia, obdoba, podobnosť. Vo vonkajšom medzikruží je 12 znamení zverokruhu ovplyvňujúcich význam astrologických domov a planét, ktoré sa v znameniach nachádzajú.

Je tu Slnko, Mesiac a planéty Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto, pohybujú sa proti smeru hodinových ručičiek. 12 astrologických domov očíslovaných na vnútornom medzikruží má tiež svoje tematické oblasti pôsobenia. Ich uhlové rozpätie je závislé na čase a na zemepisných súradniciach miesta narodenia.

Oblasti pôsobenia astrologických domov a ich význam

1. Dom osobnosti

Je tradične spájaný s našou osobnosťou, fyzickými atribútmi, zdravím, temperamentom, s tým, ako sa javíme ostatným. Hmotné telo, osobný charakter, základný typ, celkové charakterové znaky, výzor, povaha, zvyky a obyčaje, telesné chyby, správanie, celkové ľudské “JA”

Významovo súvisí s číslom jedna a so znamením Barana, ďalej s koncentrovaním sa a nachádzaním seba samého, tiež s nachádzaním vnútornej sily ako základom pre sebarealizáciu a rozvoj.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: Mág

2. Dom majetku

Býva spájaný s hodnotami a to v zmysle vašich osobnostných kvalít, nadania a pod., ale najmä v zmysle hodnoty ako bohatstva. majetkové možnosti, sloboda, vlastníctvo, nadanie, schopnosti, schopnosť uplatniť sa, vzťah k peniazom, finančná situácia, príjmy, dlžoby.

Charakteristika vychádza z čísla dva a z významu znamenia Býka.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: Veľkňažka

3. Dom komunikácie

Býva tradične spájaný s komunikáciou každého druhu a s detstvom, súrodencami, základným vzdelaním a krátkymi cestami. Tiež blízke okolie, reč, písmo, rozvíjanie duševného života, túžba po vedomostiach, charakter a osud príbuzných, najmä súrodencov, dohody, výchova. Uplatňujú činnosti spojené s komunikáciou, intelektuálnym úsilím , experimentovaním, štúdiom, uvoľnenosťou, hľadaním správnej cesty v spleti možností, sprostredkovanie informácií, budovanie priateľstva a kontaktov.

Vyjadruje kvality čísla 3 a znamenia Blížencov.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: Panovníčka

4. Dom rodiny, domova

Je tradične spájaný s domácimi záležitosťami, rodičmi, dôsledkami raného detstva, domov, zdedené sklony, otec, koniec života, pôvod, rodičovský dom, povaha a osudy rodičov, rodinné pomery, mladosť, dedičstvo, pomery a životné podmienky.

Je spojený s kvalitou čísla 4 a znamením Raka. Významné úlohy tu zohrávajú rodina, domov, tradícia, láska, materinská ochrana, vytrvalosť, obetovanie sa a istý druh subjektivity a obmedzovania.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: Panovník

5. Dom radosti

Je spájaný s kreativitou, talentom, špekuláciami, pôžitkom a ľúbostnými aférami. Pokušenie, vášne, zmyselnosť, hry, zábavy, rozmnožovací pud, hybná sila, impulzy a vášne, zmysel pre umenie, pudový a pohlavný život, pozemské radosti, vzťah k osobám iného pohlavia, vzťah k deťom, ľúbostné avantúry, zábavy.

Je analogický s číslom 5 a znamením Leva. Charakterizujú ho hlavne umelecká a tvorivá sila, impulzívnosť, silná vitalita, sexuálne aktivity, bezprostrednosť, dobrodružstvo, hĺbka, ale aj nestálosť citov, isté pôžitkárstvo a egocentrizmus, sebavyjadrenie a temperament.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: Veľkňaz

6. Dom zdravia a práce

Je spájaný s prácou, rutinou, zdravím, chorobami, hygienou, malými zvieratami. Pracovné podmienky, choroby, zdravie, podriadení, poslanie, zamestnanie, životná záťaž, životné bremeno, povinnosti, zdravotný stav, sklon k chorobám, rehabilitácia a prekonanie zdravotných problémov a spôsoby liečenia.

Je analogický s číslom 6 a znamením Panny. Charakterizuje ho pracovné úsilie, pracovné vzťahy, zdravotná starostlivosť analytické myslenie, oddaná služba, sebakázeň, skromnosť a cvičenie. Venuša v tomto postavaní môže naznačovať určitú krízu spojenú s obetovaním sa, každodennou prácou a službou.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: Milenci

7. Dom partnerstva

Býva bežne spájaný s manželstvom, osobnými a pracovnými partnermi ale aj vonkajší svet, spojenectvo, manželstvo, verejní nepriatelia, životné prostredie dotyčného, partnerské vzťahy, spoločníci, protivníci či súdne procesy.

Je analogický s číslom 7 a znamením Váh. Poukazuje na naše spoločenské vzťahy, potrebu partnera, duchovné myslenie, osvietenie našich životných úloh, hľadanie hlbšieho významu v našich vzťahoch.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: Voz

8. Dom sexu

Býva spájaný so smrťou a znovuzrodením, so sexuálnym správaním, peniazmi iných ľudí, dedičstvom, finančnou pomocou, veľkým obchodom. Ale aj smrť, veno, tajné veci, pominuteľnosť všetkého. Veci a ľudia, okolnosti vedúce k úmrtiu, smrť blízkych, smútok, operačné zákroky, straty, životné nebezpečenstvo a nehody.

Je analogický s číslom 8 a so znamením Škorpióna. Ukazuje paralelu so spoločnosťou a zmysel pre organizáciu či prekonávanie hraníc. Z hľadiska Škorpióna je to tiež dom vyznačujúci sa premenou vlastnej osobnosti v závislosti od odhaľovania podvedomia (mystika, okultizmus), teda aj skrytých vecí spoločnosti. V tomto dome vidíme aj teritória a zázemia iných, čo vyjadrujú rôzne hranice. Ide napríklad o financie, zmluvy, dohody, zákony a všetko ostatné, čo ľudí spája do určitých štruktúr a skutočne hýbe spoločnosťou.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: Spravodlivosť

9. Dom filozofie

Je spájaný s náboženstvom, cestovaním, cudzími krajinami, vyšším vzdelaním, etikou a morálkou. Ale aj sláva, kariéra, náboženstvo, duchovnosť, ďaleké cesty, styky so zahraničím, vzťah k vysokej politike a k športu.

Je analogický s číslom 9 a znamením Strelca. Hoci číslo 9 ukazuje paralelu so Saturnom, do popredia tu vystupuje Jupiter ako vládca. silu expanzie, možnosti cestovania, rozširovania, materiálny úspech, vecnosť, plánovanie, poznávanie Boha, osvietenie, nachádzanie zmyslu života a isté filozofické aspekty. Smeruje k sebapoznaniu a uvedomovaniu si životného poslania.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: Pustovník

10. Dom sociálneho postavenia a kariéry

Je spájaný s profesiou, ambíciami, vplyvom rodiny. Povolanie, nadriadení, úspech, povesť, vážnosť, tituly, postavenie, verejné funkcie, kariéra, spoločenské postavenie, vplyv, moc, pocty, hodnosti a ekonomické postavenie.

Je analogický s číslom 10, teda 1 a 0, a so znamením Kozorožca. Až teraz nastupuje číslo nula a s ním aj kardinálna otázka životnej cesty. Ako sa vysporiada jedinec s otázkou, týkajúcou sa neznáma, ktoré je reprezentované číslom nula? Pre zvládnutie je potrebné všetko budovať od začiatku, ale teraz už na pevnejších základoch.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: Koleso šťastia

11. Dom priateľstva

Je tradične spájaný s priateľmi, túžbami, humanitárnymi a inými organizáciami. Tiež tam spadajú priatelia, protekcie, splnenie túžob, priateľské vzťahy, nádeje, želania a ich splnenie.

Je analogický s číslom 11 a so znamením Vodnára. Po zvládnutí desiateho domu je možné vybudovať si nový pohľad na svet. Vodnár je symbolizovaný ako anjel vylievajúci vodu, čo znamená vylievanie múdrosti a tak oprávnenie učiť ľudí. Zvládnutie úrovne Vodnára vyžaduje veľké skúsenosti, schopnosť znášať trpkosti života a prejavovať pokoru.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: Sila

12. Dom podvedomia

Je tradične spájaný s vecami skrytými a neznámymi, s podvedomím, snami, tajomstvami, tajnými nepriateľmi, samotou, únikom od reality, chorobami, alkoholom, drogami. Taktiež tajné nebezpečné vplyvy, nepriatelia, chronické choroby, charakterové chyby, potláčané komplexy, omyly, chyby, kriminálne sklony a ich následky, rany osudu a všetky nežiadúce vplyvy a okolnosti.

Je analogický s číslom 12, ale aj 30 (1+2=3) a so znamením Rýb. Znamená vyvrcholenie premeny, bilancovanie, náklonnosť k ľuďom, osvietenie, meditáciu, dokončenie životnej cesty a vysoké ocenenie daru života.

V tarotových kartách ho reprezentuje karta: Obesenec (dolu hlavou za nohy)

Len človek sám vie, v akej životnej situácii sa práve nachádza a je preto tým najpovolanejším, aby vlastnými silami dešifroval astrologické “posolstvo”. Astrologické výpočty vám pomôžu zistiť, načo sa máte v ďalších mesiacoch zamerať a čomu je lepšie sa vyhnúť.