Sny a moderný výskum

Napísal som niekoľko článkov, ako sa so snami pracuje a aké je ich využitie v praktickom živote. Ale ako sa na to pozerá moderný výskum snov?

Sny a moderný výskum

V oblasti výskumu spánku a snov sa urobil veľký pokrok. Pomocou moderných techník výskumu od neurochirurgie až po komplikované elektronické prístroje a nových poznatkov o ľudskom mozgu, centrálnej nervovej sústave a biochémii sa podarilo vedcom opísať mnoho z toho, čo sa deje keď sústavne snívame a konečne sa vnieslo svetlo do tmy zahalenej tabu a poverami. Fyziológia spánku je oblasť vedy, ktorá sa týka viacerých odvetví vedy a nielen medicíny. Zistilo sa, že spánok nie je jednotný psychický stav, ale že prebieha podľa určeného rytmu a že jestvuje päť charakteristických štádií spánku, ktoré sa od seba výrazne odlišujú:

  • Uvoľnené bdenie - počas tohto obdobia prevládajú alfa vlny, vynárajú sa spomienky, spontánne myšlienky, telo je uvoľnené.
  • Zaspávanie - najľahší spánok - driemoty. Alfa vlny teraz zmiznú a nahradia ich theta vlny. Môžu sa vyskytovať optické ako aj akustické zmyslové vnemy.
  • Ľahký spánok - v mozgových vlnách zaznamenávaných na elektrocefalograme sa objavujú výchylky, ožívajú spomienky dňa.
  • Stredne hlboký spánok - teraz theta vlny vystriedajú ešte pomalšie delta vlny – začínajú sa vytvárať rôzne snové obrazy.
  • Hlboký spánok - prevládajú delta vlny - fáza hlbokého spánku tvorí asi pätinu celkového nočného odpočinku, začíname zapájať naše podvedomie, v ktorom sú rôzne informácie či z minulosti alebo súčasnosti.

Týchto päť štádií spánku sa nám v priebehu noci opakujú. Až keď prebehne všetkých päť štádií, nastanú v najľahšom spánku fázy REM. V týchto REM fázach spiaci sníva, pričom môže trvať táto fáza od 3 do 60 minút. Zaujímavosťou je, že v každom štádiu spánku je človek schopný prijímať, spracovávať podnety a spracúvať ich, aj keď iným spôsobom ako v stave bdenia. Výskumy ukazujú, že spánok spĺňa popri čisto biologickej funkcii aj dôležitú psychickú funkciu.