Astropsychologička Somezeda

Somezeda

Osobný kód 177

Astropsychologička Miška

Miška

Osobný kód 154

Krátky slovník z ezoterickej tematiky

Tentoraz vám prinášame krátky slovník s ezoterickou tematikou na rozšírenie vašich vedomostí. Rozsah by mohol byť niekoľkonásobne väčší, ale to je už na vás, ak budete mať záujem venovať sa hlbšie tejto nekonečnej ezoterickej tematike. Literatúry je v súčasnosti veľmi veľa. Z niektorých zaujímavých kníh je zostavený i tento výber.

Krátky slovník z ezoterickej tematiky

Aengus - Keltský boh lásky.
Ákáša - Priestor; kronika; kde sú zaznamenané skutky ľudstva. Slovo pochádza z jazyka pálí (India).
Anch - Život; Egyptský symbol. Anch je egyptský kríž, ktorý symbolizuje večnosť, plodivú silu, nekonečnosť života.
Anno Domini; A.D. - Roku pána, označovaný čas na starých listinách.
Anubis (Anub) - Egyptský boh mŕtvych, ktorý je zobrazovaný s hlavou šakala alebo psa. Sprevádza duše zomrelých podsvetím.
Astrálna rovina alebo svet - Ďalšia dimenzia nad fyzickou rovinou alebo svetom. Je obývaná duchmi a tí ju vnímajú ako kópiu fyzického sveta. Existujú rôzne úrovne astrálnej roviny. Hlavné rozdelenie je na nižšiu astrálnu rovinu a vyššiu astrálnu rovinu.
Astrálne telo - Telo vibrujúce vyššou frekvenciou než fyzické telo. Živý človek má okrem fyzického aj astrálne telo. Niekedy sa označuje ako ”emocionálne telo“.
Átman - Absolútne, nezničiteľné a nemenné Ja v človeku, osobná individuálna duša. Je nositeľom poznania, sama však je nepoznateľná, zmyslami ju nemožno vnímať.
Aura - Pole neviditeľnej elektromagnetickej sily, ktorá vyžaruje zo živých ľudí, živočíchov a rastlín. Odráža zdravie, myšlienky, emócie a ďalšie informácie. Jednou z jej hlavných funkcií je ochrana jedinca pred vonkajšími negatívnymi vplyvmi vrátane diskarnátov.
Automatické písanie - Písanie vykonávané duchmi pri použití a vedení ruky živého človeka. Možno to robiť perom, ceruzkou, písacím strojom alebo počítačom so slovným procesorom.
Brahman - Svetový duch, z indickej terminológie, stojaci nad všetkými bohmi a ovládajúci prírodné sily. Preniká celý vesmír, v človeku sa prejavuje ako átman. Ak si človek uvedomí jednotu oboch momentov svetového bytia, oslobodí sa od kolobehu života, bude mimo života a smrti.
Budhizmus - Je jednou z najvplyvnejších svetonázorových sústav juhovýchodnej Ázie a Ďalekého východu. Jeho Základom je nábožensko-filozofické učenie hlásané Budhom („Prebudeným“, vlastným menom Siddhárta Gautama), ktorý sa narodil okolo r. 563 pred n. l. Je učiteľom viery hlásajúcej ako konečný cieľ spasenie, vyslobodenie z utrpenia existencie, odpútanie sa od vášní, nirvánu. Na ceste k spaseniu je najdôležitejšie osobné úsilie človeka, preto budhizmus zdôrazňuje význam morálky. Pôvodné budhistické učenie sa neskôr rozdelilo na niekoľko prúdov, smerov a škôl.
Démon - Bytosť zlej povahy z inej dimenzie.
Diskarnát - Duch, ktorý je uväznený vo fyzickom svete (nie vo vyšších rovinách) bez svojho fyzického tela.
Duch - Nesmrteľná podstata osoby.
Duch - sprievodca - Vysoko vyvinutá duša zo sveta duchov, ktorá si zvolila pomáhať živým ľuďom. Môže sa jednať i o našich zosnulých blížnych, ktorí úspešne prešli do posmrtného života a občas sa vracajú, aby poradili alebo ukázali cestu. Narúšajú však auru a telo osôb, ktorým pomáhajú.
Exorcizmus - Rituál vyháňajúci privtelených duchov, predovšetkým satanskej či démonickej povahy, zo živého človeka či predmetu, vrátane domu.
Exorcista - Vysoko školený špecialista, obvykle poverený katolícky kňaz, ktorý používa predpísaný rituál na odstránenie satanského či démonického pôsobenia z posadnutého.
Ezoterický - Týkajúci sa metafyzických pojmov.
Hinduizmus - V súčasnosti najrozšírenejšie náboženstvo v Indii vychádzajúce z učenia véd a upanišád, ale preplnené množstvom vieroučných zvláštností, povier a kultov (najmä kult bohov Šivu a Višnua). Hinduistom sa človek môže stať len tak, že sa narodí ako príslušník indickej kasty. Najvyššiu kastu tvoria brahmani.
Hypnotická regresia - Hypnotická technika, ktorá produkuje spomienky a oživenia z minulých skúseností, zo súčasného alebo predchádzajúceho života, ktoré sú uložené v podvedomí.
Hypnotická sugescia - Myšlienky predkladané podvedomiu v hypnotickom stave.
Hypnóza - Stav mysle, keď dochádza k vysoko citlivej reakcii na sugesciu používanú na presmerovanie a ovplyvňovanie mentálnej činnosti, a teda i správania a emócií.
Jasnopočutie - Schopnosť senzibilne počuť to, čo leží za hranicami počuteľnosti.
Jasnovidenie - Schopnosť senzibilne vidieť to, čo leží za hranicami zraku.
Karma - Staroveký pojem, ktorý v sebe nesie zásadu ”zožneš to, čo si zasial“ - zákon príčiny a následku; vyplýva z neho, že vždy sa stretávame sami so sebou. Karma môže byť pozitívna i negatívna.
Konfucianizmus - Čínske filozoficko-etické učenie, ktoré založil Konfucius, Kchuang-C´ (552-479), označovaný čínskou tradíciou ako učiteľ národov. Konfucianizmus usiluje o dosiahnutie súladu medzi záujmami spoločnosti a jednotlivca.
Korán - Základná náboženská autorita, svätá kniha islamu. Obsahuje 114 častí nazývaných súry. Základom islamu je viera jediného všemohúceho boha (Alláh), ktorého najvyšším prorokom je Mohamed.  Korán obsahuje jeho výroky a myšlienky, často nadväzujúce na staršie náboženstvá. Mohamed žil asi v rokoch 570 až 632.
Klopanie - Zvuky, ktoré duchovia vytvárajú duchovnou energiou na fyzickom predmete.
Kyvadlo - Predmet, ktorý sa používa na rozlíšenie odpovede na kladené otázky. Obvykle sa skladá z malého okrúhleho alebo špeciálneho predmetu zaveseného na krátkej reťiazke, či špagátiku. Pohybuje sa prostredníctvom podvedomého vedomia. Nakoľko medzi svalmi predlaktia a mozgovou hemisférou máme prepojenie, ktoré ale pri bežnom vedomí nevieme bez kyvadla, či virgule vycítiť.
Medijná/senzibilná chirurgia - Chirurgické zákroky vykonávané na ľudskom tele prostredníctvom média.
Médium - Osoba, ktorá je psychicky senzitívna, schopná komunikovať s duchmi a prejavovať sa.
Metafyzika - To, čo leží za hranicami fyzickej sféry; niekedy je to považované za okultné. Niektoré oblasti metafyziky, ktoré sa tešia všeobecnému záujmu, sú reinkarnácia, posadnutosť duchmi, roviny existencie, aura, duchovia sprievodcovia, mediumita, sila kryštálov a pyramíd, astrológia atď.
Mimozmyslové vnímanie - Poznanie faktov diania alebo existencie niekoho, či niečoho, získané inými prostriedkami, než je päť zmyslov fyzického tela.
Mimotelový zážitok - Duchovné telo cestuje, zatiaľ čo je stále spojené s fyzickým telom ”striebornou šnúrou“. Niekedy sa označuje ako astrálna projekcia alebo cestovanie duše.
Nižšie astrálne telo - Forma, v ktorej existujeme po smrti fyzického tela, pokiaľ duch zostáva v materiálnom svete, t.j. nepodarí sa mu prejsť do sveta duchov. Zodpovedá nižším rovinám vedomia - nižšej astrálnej duše.
Podvedomie - Časť mysle, ktorá funguje pod prahom vedomia. ”Podvedomá“ myseľ je schopná ukladať spomienky na všetko, čo sa prihodilo presne tak, ako bolo v danej chvíli vnímané.
Potlačenie - Obranný mechanizmus mysle, ktorý zaisťuje ”zabúdanie“ zážitkov, ktoré sú bolestné buď citlivo alebo fyzicky. Je to automatický mechanizmus a nie je závislý na rokoch. Spomienku možno potlačiť v akomkoľvek veku. Nejedná sa o bežné zabúdanie, ale má ochranný účel. Možno to prekonať mnohými prostriedkami.
Prútkár - Osoba, ktorá má senzibilné nadanie odhaľovať neviditeľné veci (podzemnú vodu, ropu, ložiská minerálov, zdravotný stav bytosti a pod.) prostredníctvom virgule, prútika v tvare vidlice alebo kovového prútia, alebo aj kyvadla.
Prstová signalizácia - Systém stanovený hypnotizérom pre komunikáciu s podvedomou mysľou subjektu. Vnútorná myseľ počas prechodnej doby vedie ruky a volí prsty, ktoré predstavujú ”áno“, ”nie“ a ”nechcem odpovedať“.
Pripútanie k zemi - Stav prebývania ducha vo fyzickom stave po smrti tela, ak sa mu nepodarilo prejsť do vyšších sfér. Podľa ezoterickej teórie je bytosť pripútaná k zemi vlastne uväznená v nižšej astrálnej rovine.
Privtelenie - Vstup diskarnátov do fyzického tela živej ľudskej bytosti; akt posadnutia.
Reinkarnácia - Návrat duše do fyzického bytia v opakovaných existenciách.
Rímsky rituál - Oficiálny obrad používaný katolíckymi kňazmi pri exorcizme.
Seansa - Zvláštne sedenie s cieľom komunikácie s duchmi alebo ukážky parapsychologických javov. Obvykle ho vedie médium.
Senzibil - Osoba, ktorá je citlivá na vnemy získavané inak než prostredníctvom piatich fyzických zmyslov.
Somnambulizmus - Stav veľmi hlbokej hypnózy charakterizovaný amnéziou (stratou pamäti). Inou formou je nočná námesačnosť.
Strieborná šnúra - Forma energie, ktorá spája ducha človeka s jeho fyzickým telom. Jasnovidecky je videná ako strieborne zafarbená šnúra, ktorou je pripútaný duch, keď cestuje mimo fyzické telo.
Svet duchov - Sféra života obývaná duchmi, ktoré úspešne prešli z fyzického sveta do Svetla. Jedná sa o rovinu existencie, pri ktorej sa všeobecne predpokladá vibrácia vyššej frekvencie než vo fyzickom svete.
Sprostredkovanie (Channeling) - Možnosť umožniť duchovi z vyšších rovín, aby sa prejavil prostredníctvom fyzického tela média, obvykle formou rozhovoru, písania maľovania, hry na hudobnom nástroji alebo liečením iných osôb, dokonca i vykonaním ”chirurgického zákroku“.
Šaman - ”Medicinman“ alebo ”kmeňový kúzelník“ - ten, ktorý používa starobylé techniky na dosiahnutie a zachovanie dobrého zdravia a na liečenie seba i členov svojho kmeňa.
Tao - Doslova ”cesta“ neosobný, absolútny svetový princíp, ktorý ako zákon riadi ustavične sa meniaci chod sveta. Prejavuje sa rovnako v prírode, ako aj v spoločnosti, v ľudskej morálke. Základnou knihou učenia o tao je Tao-ťe ťing. jej autorstvo sa pripisuje čínskemu filozofovi Lao-c´, ktorý žil v polovici prvého tisícročia pred n. l. Tao nám prikazuje pridržiavať sa prirodzeného chodu vecí.
Terapia minulými životmi - Psychoterapia, ktorá zahŕňa regresie do minulých životov s cieľom vyriešiť súčasné problémy.
Tranz - Stav podobný spánku, kedy dochádza k zníženiu vedomia. Môže mať formu miernu až extrémne hlbokú. Môže byť hypnotický alebo nehypnotický.
Tranzové média - Senzibili, ktorí stratia vedomie a sú dočasne a vedome posadnutí duchmi, ktorí si prajú komunikovať alebo hojiť.
Upanišády - Filozoficko-náboženské indické texty, zakončenie či vyvrcholenie starovekých védov. Ich vek sa odhaduje až na tritisíc rokov. Písané sú veršom i prózou. Riešia otázku vzniku sveta, pôvodu života, otázky znovuzrodenia a putovania duší, problematikou brahma-átmanového princípu.
Védy - Najstaršie indické literárne pamiatky. Hinduisti ich pokladajú za božské zjavenie (šruti). Vznikali v 2. až 1. tisícročí pred n. l. Zachovali sa štyri védy. Obsahujú hymny na oslavu bohov, obetné formuly, chválospevy, modlitby, meditácie, teologické špekulácie, úvahy o božstve, svete a ľudstve.
Uvedenie do hypnózy - Postup navodzovania hypnotického stavu; obvykle sa robí verbálnou technikou, ktorej výsledkom je hlboká relaxácia, vnímavosť na sugescie.
Zážitok klinickej smrti - Zážitok skutočného umierania (v niektorých prípadoch je telo dokonca lekármi vyhlásené za mŕtve) za následného spontánneho oživenia alebo oživenia resuscitáciou, či inými lekárskymi technikami. Ľudia si často tieto udalosti pamätajú a považujú ich za svoj najkrajší zážitok.
Zážitok blízky smrti - Prežitie takmer smrti, prekonanie „klinickej smrti“, strata známok života, ako sú zastavenie srdca a dychu. Synonymum pojmu zážitok klinickej smrti.